Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Şirket Değerleme

Şirket Değerleme

Şirket Değerleme, gelecek vadeden sektörlerde yüksek büyüme hızlarına sahip, stratejik yatırımcı ilgisini çeken, yatırım alarak büyümek veya çıkış yapmak isteyen halka kapalı küçük ve orta boy işletmelerin pay sahiplerinin şirket değeriyle ilgili bir tespit yaptırmak veya satış aşamasında teklif edilen değere ilişkin objektif bir değerlendirme yapabilmek için gereksinim duyduğu bir hizmettir. Halka açık şirketlerin payları piyasada fiyatlandığı için daha objektif bir değerleme tabanı varolmasına karşın, halka açık şirketlerin de mevcut piyasa değerlerinin yanısıra geleceğe yönelik potansiyelinin rakamlara dökülerek şirket değerine yansıtılması kritik öneme sahiptir.

Şirket değerlemesinde ilk aşama, pazarın analizi, şirketin rekabet ortamının ve pazarlama stratejisinin analizi, bu temelde pazar payı gelişiminin gerçekçi öngörüsü sonucunda muhtemel satış hacmi senaryolarını belirlemektir. Sektörün ve gelir modelinin niteliğine göre uygun değerleme modeli de bu aşamada belirlenmektedir. Kimi sektördeki uygun değerleme yöntemi net varlıklarına, kimi gelecek potansiyel net nakit akışına, kimisi ise müşteri adedi ve yaşam süresi değerine göre belirlenebilmektedir.

Ardından Şirket’in mevcut mali ve operasyonel yapısının detaylı analizi yapılmaktadır. Maliyet yapısı, operasyonel giderleri, finansal yükümlülükleri ve giderleri, personel yapısı ve yetkinliği, sektör emsallerine göre güçlü ve zayıf yönleri, iyileştirme alanları bu analiz sonucunda ortaya çıkmakta ve bu bilgiler ışığında optimal gelir ve gider modeli şekillenmektedir.

Yapılan analizlerin sonuçları şirket yönetiminin ve ortaklarının iş stratejisi ile eşleştirilerek teyit edildikten sonra şirket üst yönetim kademeleriyle de paylaşılarak stratejik yok haritası netleştirilmektedir.

Varsa stratejinin gerektirdiği yatırımların fizibilitesi, projeksiyonlarının çalışılması ve mevcut bütçe projeksyonlarına entegre edilmesi gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra Şirket’in iyi çalışılmış mali ve operasyonel gelecek projeksyonları değerleme çalışmasına esas teşkil edecektir.

Değerleme çalışması, hangi yöntemle yapılacak olursa olsun bir yandan büyüme potansiyelini diğer yandan da olası çevresel ve finansal risk faktörlerini analizine dahil etmelidir. Bu doğrultuda varsayımlar net olarak belirlenir ve rakamlandırılır. Tüm varsayımlar ve projeksiyonlar sonucunda değerleme çalışması baz, iyimser ve kötümser senaryolar halinde ortaya konur.

Değerleme çalışmasının amacı, şirket yönetimine stratejik bir doğrultu, bir hedefleme ve bir gelecek ve bugünkü şirket değeri çerçevesi çizmektir. Şirket yönetimi, bu zeminde gerek pay sahipleriyle gerekse potansiyel muhataplarıyla daha donanımlı ve güçlü bir ilişki yürütme olanağına kavuşur.