Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Süreci

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Süreci

Derecelendirme Süreci başlangıcı

Süreç, şirketin SAHA’ya derecelendirilme amacı ile başvurusuyla başlar.  Çalışanlar, sözleşme imzalandıktan sonra bilgilendirilir.  SAHA’nın ilgili sektörde en deneyimli derecelendirme uzmanı, şirketin durumunu değerlendirmek ve gözetimine başlamak üzere atanır.  SAHA derecelendirme uzmanları, genellikle bir veya birkaç endüstride, bu endüstrilerdeki tüm alt sektörleri kapsayacak şekilde uzmanlaşmışlardır.

Yönetimle Toplantı

SAHA’nın derecelendirme sürecinin önemli bir parçası olan yönetimle toplantının amacı; şirketin ana faaliyetlerini, yönetim politikalarını ve notlandırma üzerinde etkisi olacak diğer faaliyetlerini gözden geçirmektir.  Yönetim ile yapılacak toplantılar, şirketin içinde bulunduğu durum ve beklentileri hakkında objektif bir kanıya varmak için kritik önem taşır.

Katılım

Şirket imzaya yetkili yönetici tarafından temsil edilir.  İmzaya yetkili yönetici stratejik önem taşıyan konularla ilgili toplantılara (genellikle başlangıç toplantılarına) mutlaka katılmalıdır.  Şirket uzmanları iş birimleri konusunda ayrıntılı bilgi sağlamalıdır.  Dışarıdan katılan danışmanlar etkili bir sunum hazırlanmasında yardımcı olabilirler.  Danışmanların toplantılara hazırlanmada yardımcı olmaları ya da toplantılara katılmaları tamamen yönetime ait bir karardır.

Planlama

Yönetim ile toplantılar, karşılıklı uygunluğu sağlamak ve derecelendirme uzmanlarına hazırllık zamanı tanımak amacıyla, genellikle 3 hafta önceden plânlanır.

Ziyaretler

SAHA’nın, şirketin faaliyetleri konusunda bilgi edinmesi için şirket ziyaretleri önemlidir.  Bu ziyaretler için en uygun zamanın ilk derecelendirme aşaması olduğu söylenebilir; ancak daha  sonraki gözetim sürecinde de başvurulabilir.

Toplantılara Hazırlık

Derecelendirme sözleşmesi imzalandıktan sonra, şirketten aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.  Derecelendirme uzmanları, şirketle ilk görüşmeye gitmeden önce, bu bilgi ve belgeleri incelemiş ve hazırlanmış olacaktır.

 1. Şirketin son 2 yıllık bağımsız denetim raporları.
 2. Şirketin yıllık ve/veya ara dönem (olağandışı) faaliyet raporları.
 3. Şirket ana sözleşmesi.
 4. Son 2 yıllık kâr dağıtım bilgileri.
 5. Son 2 yıllık gelir ve kurumlar vergisi bilgileri.
 6. Şirketin yasal kararlara dayanan organizasyon yapısı ve bu yapıda geriye doğru 2 yıl içinde gerçekleşen değişiklikler.
 7. Son 2 yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul kayıtları.
 8. Yönetim Kurulu bünyesindeki kurumsal yönetim komitesinin son 1 yıllık toplantı tutanakları.
 9. Şirketin ve yan şirketlerinin çıkardıkları yeni pay senetlerine ilişkin açıklamalar.
 10. (%10 ve üzerinde pay sahibi olan) anahtar ortaklar ile kreditörlerin kimlikleri.
 11. Ortak haklarını kötüye kullanma ya da diğer ihlâller ve usulsüzlüklerden kaynaklanan cezalara ilişkin kayıtlar (henüz karara bağlanmamış olaylar dahil).
 12. Yönetim kurulunun oluşumu ve yapısı hakkında açıklamalar ile üyelerin kimlik ve özgeçmişleri.
 13. Şirketin bağımsız denetçisine ilişkin bilgiler.
 14. Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum raporu, etik ilkeleri, bilgilendirme politikası ve benzeri diğer politika dokümanları.

Derecelendirme sürecinde, şirkete ait bilgilerden başka, ilgili sektör bilgileri de yararlı olmaktadır.  Şirket yönetimi bilgilendirme amacıyla sunumlar hazırlayabilir.  Bu tür bir sunum toplantının genel düzenini sağlamak bakımından yararlı olacaktır.  Yazılı bir sunumun hazır olduğu durumlarda, SAHA derecelendirme uzmanları toplantı başlamadan önce gözden geçirme şansına sahip olmalıdırlar.  Toplantılarda tüm soruları cevaplamaya çalışmak gerekli değildir.  Eğer birkaç noktayı aydınlatmak için ilâve bilgi gerekli olursa toplantıdan sonra sağlanabilir.  Her durumda derecelendirme uzmanlarımız toplantıda görüşülen konuları analiz ettiklerinde, yeni soruları olacaktır.

Gizlilik

SAHA’ya sunulan bilgiler derecelendirme ekibi tarafından kesinlikle gizli tutulmaktadır.  Bu konuda SAHA çalışanları gizlilik kurallarına uyacaklarına dair yemin etmiş ve belge imzalamışlardır.  Şirket tarafından kamuya açıklanmaması talep edilen derecelendirme not ve ayrıntıları, kanuni zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile, herhangi bir amaçla veya başka bir kurum ile, SAHA birimleri de dahil olmak üzere, paylaşılmayacaktır.  SAHA derecelendirme faaliyetleri birimi ile diğer departmanlar arasında bilgi akışı engellenmiştir.

Toplantı gündemi

Önceden şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgelerle aydınlatılamayan veya eksik kalan hususlar bu toplantı veya toplantılarda ele alınır.  Toplantılar, sürelerine bağlı  olarak birkaç gün sürebilir.

Derecelendirme Komitesi

Toplantıdan ve uzman raporunun hazır olmasından sonra Derecelendirme Komite’si toplanır.  Uzman tarafından komiteye bir sunum verilir.  Bu sunum; şirketin faaliyet konusu ve içinde bulunduğu sektörü, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum analizini ve not önerisini içerir.

Komite tarafından verilecek not belirlendiğinde, şirket nottan ve bu notu destekleyen başlıca hususlardan haberdar edilir.  Şirket, notu yayınlanmadan önce yeni veya ek bilgi sağlayarak notuna itiraz edebilir.  Mevcut notun değiştirilmesi ancak şirket tarafından haklı gerekçeler, yeni bilgi ve belgeler sunulduğunda mümkündür.

Derecelendirme sürecinin bütünlüğünü ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla, Derecelendirme Komitesi’ni oluşturan üyelerin kimlikleri gizli tutulur ve şirket çalışanlarına dahi açıklanmaz.

Gözetim

Açıklanmış derecelendirme notları sözleşme hitamına kadar gözetim altında tutulur. Gözetim, not verme aşamasında çalışan sektör uzmanı tarafından sürdürülür.  Gözetim süreci içerisinde, şirket her türlü bilgi ve belgeyi, yeni gelişmeyi ya da değişikliği SAHA’ya bildirmek zorundadır.

Derecelendirme uzmanımız şirketin performansı ve gelişmeleri hakkında şirket ile periyodik olarak irtibatta olmalıdır.  Şirket derecelendirme notu açısından önem arzedebilecek yeni bir faaliyet plânlandığında, güncelleme amaçlı bir yönetim toplantısı uygun olur.

Yönetim toplantıları genellikle yıllık olarak plânlanmaktadır.  Bu toplantılar, derecelendirme uzmanlarının yönetimin mevcut gelişmeler hakkındaki görüşlerinden, geleceğe ait plânlardaki değişikliklerden haberdar olmasını ve ilk beklentilerden farklı performans gösteren iş konularını tartışmalarını sağlamaktadır.  SAHA başlangıç toplantılarında önem verilmesi gerektiğini düşündüğü konuları vurgular.

Toplantılar genellikle şirket merkezinde olmalıdır.  Bunun nedenleri şunlardır; yönetim personeli ile daha çok bir arada bulunmak (çoğunlukla operasyon seviyesindekilerle), kritik noktalar hakkında ilk elden bilgi almak, iş birimlerini derinlemesine incelemek için daha çok imkâna sahip olmak.  Şirket merkezinde yapılacak toplantılar, zaman ve mekan kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, önceden plânlanmalıdır.

Not Değişimleri

Gözetim sürecinin sonucunda, değişen bazı koşullar notlar üzerinde yeniden düşünmeyi gerektirebilir.  Bu durumda şirket izlemeye alınır.  Bunu etraflı bir analiz, yönetim ile iletişim, ve komiteye sunum takip eder.  Derecelendirme Komitesi durumu değerlendirir, not değişikliğinde bir karara varır ve şirketi haberdar eder. Süreç yeni bir derecelendirilme ile aynıdır.