Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Kredi Derecelendirmesi Nedir?

Kredi Derecelendirmesi Nedir?

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin temerrüt olasılığına veya temerrüt noktasına olan uzaklığına işaret eden bir “kredi derecelendirme notu” atayarak kredi risk düzeyi hakkında bağımsız bir görüş sunar ve şu ana ilkelerle hareket eder:

  • Bağımsızlık
  • Tarafsızlık
  • Analitik Doğruluk ve
  • Şeffaflık

SAHA, herhangi bir kamu veya özel kurum talimatıyla hareket etmediği gibi her türlü banka, yatırım kuruluşu veya diğer finans piyasası kurumlarından da tamamen bağımsız çalışır.

Kredi Derecelendirmesi Nedir?

Bir kredi derecelendirme notu, kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin kredi riski hakkında bağımsız bir görüştür. Derecelendirme notumuz, derecelendirilen kurumun sağladığı ve analistlerimizin diğer kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında verilir. SAHA, bir derecelendirme ile ilgili olarak denetleme yapmaz, bağımsız denetçilerin raporlarını kaynak olarak kullanır. Bu not, periyodik olarak gözden geçirilir, değişen koşullara göre değiştirilebilir veya bilgiye erişimin mümkün olmadığı durumlarda geçici olarak askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

Bir kredi derecelendirme notu, söz konusu menkul kıymet için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir. SAHA kredi derecelendirme notu, kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilme kapasitesini yansıtır.

Derecelendirme Türleri

SAHA, bir kurum/şirket tarafından talep edilmiş, “isteğe bağlı derecelendirme” (solicited rating) çalışmalarının yanısıra, “isteğe bağlı olmayan derecelendirme” (unsolicited rating) çalışmaları da yürütebilmektedir. Birincisi, şirketin halka açık verilerine ek olarak, sözleşme gereği şirkete özel operasyonel ve mali veriler ile kısa ve orta vadeli plan ve hedeflerini ve diğer gerekli özel bilgilerini de paylaştığı bir derecelendirme çalışması iken, ikincisi kamuya açıklanmış verilere dayalı olarak yürütülür.

SAHA, talebe göre ihraççı için ve ihraç için olmak üzere iki farklı kategoride kredi derecelendirme notu belirlemektedir. İhraççı derecelendirmesi, ilgili şirketin kısa ve uzun vadeli tüm risk faktörlerinin incelenmesini kapsamakta iken, ihraç derecelendirmesi, sadece ihraç edilen menkul kıymetin vadesi ve teminatlarıyla sınırlı bir risk analizini kapsar.

Notlama Türleri

SAHA’nın kredi derecelendirme notları Ulusal (TR) ve Uluslararası (INT) olmak üzere iki ana kategoride belirlenmektedir. Uluslararası not ayrıca Yerli Para ve Yabancı Para cinsinden olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yukardaki her kategori için Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli olmak üzere iki ayrı not kategorisi mevcuttur. Kısa vadeli not, derecelendirme dönemi olan bir yıllık süreyi kapsamakta iken, uzun vadeli not bir yıldan uzun döneme ilişkin olmak üzere geleceğe yönelik projeksiyonları da kapsar ve bu döneme uzanan riskleri ölçmeyi amaçlar.

Ulusal kredi derecelendirme notu ülke sınırları içerisindeki ve yerli para birimi cinsinden kredi değerliğini yansıtmaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme notu ise, bir ihraççı veya ihraç için yükümlülüklerin temerrüde düşme riskini derecelendirirken ülke risklerini de hesaplamasına dahil eder ve kredi değerliğini hem yerli para cinsinden hem de yabancı para cinsinden notlandırır. Bu iki farklı not, şirketin yerli para ve yabancı para yükümlülüklerini yerine getirme kapasitelerine bağlı olarak değişebilmektedir.

Temerrüt Tanımı

Bir özel veya tüzel kişinin finansal yükümlülüğünü yerine getirememesi olarak tanımlanan temerrüt durumu, kredi derecelendirme faaliyetinin odağında yer alır. Kredi derecelendirme notu, bir temerrüt olasılığının kantitatif ve kalitatif yöntemlerle öngörüsüne dayanır. Bu itibarla, bir kredi derecelendirme kurumunun temerrüt durumunu nasıl tanımladığı kamuyu aydınlatma açısından önem taşımaktadır.

Aşağıdakilerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda SAHA bunu bir temerrüt olayı olarak kabul eder:

  1. İhraç edilen bir borçlanma aracının anaparasının ve/veya faizinin tamamının veya bir bölümünün, sözleşmesine aykırılık yaratacak şekilde vadesini aşarak en geç 90 gün içerisinde ödenmemesi;
  2. Bir ihraççının, iflâs başvurusu veya başka yollarla bir kreditöre olan yükümlülüğünden kaçınma yoluna gitmesi veya kreditör kuruluş (ör. banka) tarafından borçlunun müflis ilan edilmesi amacıyla yasal mercilere başvuru yapılmış olması;
  3. Kredi kalitesinde tayin edici bir düşüşün gerçekleşmiş olması. Buna örnek olarak, borçlu kuruluşun varlıklarının yükümlülüklerinden daha düşük değere düşmüş olması veya teknik iflas durumuna girerek sermaye artırma zorunda kalması verilebilir.
  4. Bir ihraççının borç yükümlülüğünü, özgün koşullarında olumsuz bir değişiklik olacak şekilde veya sorunlu ve zorlayıcı biçimde yeniden yapılandırmak, yeniden takvimlendirmek veya takası yoluna gitmek amacıyla kreditörüyle yeniden müzakere sürecine girmesi.

Kredi derecelendirme perspektifi açısından, temerrüt olayı yasal olmaktan çok fiili bir durum olup kreditörlerin yürüttüğü yasal süreçlerden bağımsız olarak belirlenir. Borç yükümlülükleri özgün sözleşme koşullarına uygun şekilde yerine getirildiği müddetçe, oluşabilecek teknik ve yasal sözleşme ihlali durumları ise SAHA için temerrüt teşkil etmeyebilir.

Notun Atanması

SAHA, metodolojisinde yer alan kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleriyle kurumun veya enstrümanın risk düzeyine karşılık gelen kredi derecelendirme notunu belirler ve duyurur. Metodoloji ve notların anlamı ayrı başlıklarda ele alınmaktadır.

SAHA derecelendirilen kurum için ancak yeterli bilgi tedarik edilebilmişse bir not tahsis eder. Bu bağlamda, derecelendirilen kurum ve faaliyetleri ile ilgili gerekli veriler (sektör ve rekabet koşulları, mali tablolar, büyüme olasılık ve fırsatları, strateji, bütçe ve planları, kamu ile ilişkiler, kurumsal yönetim ve hukuki süreçler v.b.) göz önüne alınır. SAHA, kurumca sağlanan ve kamuya açık olmayan her bilgiyi gizlilik kural ve ilkeleri bazında saklar.

SAHA’nın bir kredi derecelendirme kuruluşu olarak itibarı, nihai olarak atanan notlarının, bir başka deyişle bağımsız görüşünün yatırımcılar ve finansal piyasalar nezdinde kabul görmesi ve kullanılmasına bağlıdır. Bu açıdan SAHA, metodolojisi, uzmanları, derecelendirme komitesi ve davranış kurallarıyla bağımsızlık ve şeffaflık ilkesine titizlikle bağlılık içinde hareket eder.

Çekinceler

Kredi derecelendirme raporları Saha A.Ş. analistleri tarafından eldeki bilgi ve verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile çözümlenmesinden sonra ortaya çıkmakta olup, kurumların genel kredibilitesi hakkında bağımsız bir görüştür. Derecelendirme notu ise, derecelendirilen şirketin menkul kıymetleri için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir. Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya dolaylı olarak uğranabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu yorumların üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak ihtilaflar da Saha A.Ş. analistlerinin sorumluluğu altında değildir. Kredi Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.Ş.’nin ve derecelendirilen şirketin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.