Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi

30 Kasım 2020 tarihli güncel
Kalite Güvence Raporunu
indirmek için lütfen tıklayın

SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının; mesleki gereklilik ve yeterliliği haiz, ilgili düzenlemelere uygun, yapılan derecelendirmelerin doğru olduğunu teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi kurulmuştur. Kalite güvencesi sistemi yeterli mali kaynaklara sahiptir  ve derecelendirme sürecinden bağımsız bir  yapıdadır.

SAHA’nın icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki üye, kalite güvencesi sisteminin işleyişinden sorumlu olarak görevlendirilir. Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) ilgili tebliğine uygun adaylar arasından seçilir. SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri veya derecelendirme uzmanları, Kalite Güvencesi Sistemi kurallarına  aykırı davranıldığı hususunda bilgi sahibi olmaları halinde, bu durumu ivedi olarak BDDK’ya bildirilmek üzere kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyelerine bildirirler.

Kalite güvencesi sistemi yılda bir kez gözden geçirilir. Kalite güvencesi sistemi raporu, yönetim kurulunca kabul edilmesini müteakip Nisan ayı sonuna kadar BDDK’ya gönderilir ve SAHA’nın  internet sayfasında açıklanır.

Kalite Güvencesi Sisteminin İlkeleri

A) Mesleki Yeterlilik

Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır;

 1. Derecelendirme uzmanlarının;
  1. En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları,
  2. Derecelendirme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına ve bankacılık, bağımsız denetim veya derecelendirme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip olmaları veya bankacılık, bağımsız denetim veya derecelendirme konularında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları, gerekir.

 2. Asgari üç kişiden teşkil olması zorunlu olan derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin en az üçte ikisinin;
  1. Türkiye’de yerleşik,
  2. Bankalarda genel müdür veya kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı veya kredi komitesi üyesi ya da Kurulda başkan veya üye, Kurumda Başkan Yardımcısı ya da Daire Başkanı olarak ya da ilgili alanında en az yedi yıllık deneyim süresine sahip olmak kaydıyla; bankalarda risk yönetimi personeli, derecelendirme kuruluşlarında derecelendirme uzmanı veya yardımcılık dönemleri de dahil Kurumda bankacılık uzmanı veya bankalar yeminli murakıbı olarak görev yapmış olmaları gerekir.

B) Mesleki Gereklilikler

SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının BDDK Derecelendirme Tebliği’nin hükümlerine uygun davranması zorunludur.

 1. Bağımsızlık, SAHA’nın ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerinin, derecelendirme komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünüdür.
 2. SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadır. SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları;
  1. Derecelendirme hizmeti verilen müşterilerinin, bunların doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıkların veya bunları doğrudan veya dolaylı kontrol eden ortakların yönetimi ile ilgili karar alma sürecine katılamaz, derecelendirme modellerinin geliştirilmesi, yazılımı ve bunların test edilmesi hariç olmak üzere bu süreçte yönetim ve danışmanlık hizmeti veremezler.
  2. Üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşlerinin; ortağı, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icrai nitelikte görev yaptıkları müşterilerine ilişkin derecelendirme sürecinde yer alamazlar.
  3. Derecelendirme hizmetinin verilmesinden önceki iki yıl içinde derecelendirme hizmeti verilen bankada veya bankanın nitelikli paya sahip olduğu veya bankada nitelikli paya sahip olan ortaklıklarda görev alan kişiler olamaz, gelecek iki yıl içerisinde bunlarda her ne unvan altında olursa olsun görev alamaz ve yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.
 3. SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ve bunların üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımları ile eşleri;
  1. Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müşterinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklar ile doğrudan ya da dolaylı ortaklık, piyasa koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde kredi ya da borç-alacak veya olağan ekonomik ilişkiler dışında herhangi bir menfaat ilişkisine giremezler, yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.
  2. Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müşterinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklarda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı olarak veya önemli karar yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alamaz, yönetim hizmeti veremezler.
 4. SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.

   

  Aşağıdaki hallerde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir:

  1. BDDK Tebliği’nin 8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlara aykırılık oluşması.
  2. SAHA’nın ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri veya derecelendirme uzmanları ile bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşlerinin derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlamaları veya menfaat sağlayacakları vaadinde bulunulmasına karşın bu durumun ilgili kişilerce ivedi olarak Kuruma bildirilmesini teminen kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyelerine bildirilmemiş olması.
  3. Geçmiş dönemlere ilişkin derecelendirme ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın müşteri tarafından ödenmemiş veya alacak davası açılmamış olması ya da SAHA’ya sözleşmede kararlaştırılan tutarın üzerinde sonradan bir ödeme yapıldığının ortaya çıkması.
  4. Derecelendirme ücretinin derecelendirme sonuçları ile ilgili şartlara veya önceden kararlaştırılmış bir derecelendirme tahminine bağlanmış olması ya da derecelendirme işleminin tamamlanmasından sonra belirlenmesi.
  5. Müşterinin kredi değerliliğinin belirlenmesinin, Kuruma bildirilen ve kamuya açıklanan temerrüt tanımından, hesaplama döneminden ve derecelendirme metodolojisinden farklı bir yöntemle yapıldığının belirlenmesi.
  6. Yetki alındıktan sonraki üçüncü hesap döneminden itibaren bir müşteriden elde edilen gelirin, o yıl sonu itibarıyla elde edilen dönem gelirlerinin gerekçesiz olarak yüzde onbeşini geçmesi.

 5. SAHA, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri sürekli bir şekilde BDDK ve SPK’nın denetimine hazır bulundurur;
  1. Yönetim kurulu onaylı metodoloji dokümanları,
  2. Müşterilerine verdiği derecelendirme notları, bu notların oluşturulmasında esas alınan veriler, çalışma kağıtları, derecelendirme komitesine sunulan raporlar, derecelendirme komitesi kararları ve asgari nitelikleri BDDK ve SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme raporları,
  3. Kredi değerliliğinin belirlenmesinde kullanılan metodolojilerin her biri için hesap dönemleri bazında hazırlanan geriye dönük test sonuçları ve bu sonuçların nasıl elde edildiğine ilişkin açıklamalar ile bu analizde temerrüde düştüğü kabul edilen müşterilerin mütemerrid sayılma gerekçeleri,
  4. Yeterli verinin oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde geçiş matrisleri,
  5. SAHA, derecelendirme faaliyeti kapsamında düzenlenen çalışma kağıtlarının ve bunların eki bilgi ve belgelerin asıllarını, mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını, düzenlenmelerini izleyen hesap döneminden itibaren on yıl süreyle, hukuki ihtilafa konu olanları ise bu ihtilafın sonuçlanmasına kadar saklar.
  6. SAHA, derecelendirme metodolojilerinin herhangi birinde önemli bir değişiklik yaptığında veya önemli olduğunu düşündüğü bir değişiklik gerçekleştiğinde, bu değişikliği izleyen 30 gün içinde Kurumu değişiklik ve sonuçları hakkında bilgilendirir. Değişikliğin önemli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin tespiti amacıyla, yetkili olunan ve değişikliğin gerçekleştiği metodoloji için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru son üç hesap döneminde aynı metodoloji kullanılarak verilen derecelendirme notlarının yeniden değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme neticesinde, değişiklik öncesi verilen derecelendirme notları ile değişiklik yapılmış derecelendirme metodolojisi kullanılarak bulunan yeni derecelendirme notları arasındaki fark ana derecelendirme not cetveli kullanılarak müşteri bazında bulunur. Bu farkların mutlak değerleri toplamlarının aynı süre içerisinde müşterilerine verdiği toplam derecelendirme notu sayısına oranı onda biri aşmakta ise anılan değişiklik önemli olarak kabul edilir. Bu değerlendirmelerin yapılmaması veya yapılmasının mümkün olmadığı hallerde tüm değişiklikler Kuruma bildirilir.;

 6. Bir derecelendirme metodolojisi ile derecelendirme notu belirlenirken kullanılan denklemlerdeki veya soru setlerindeki değişkenlerin ve soruların derecelendirme notu üzerindeki ağırlıklarının değiştirilmesi, denklem veya soru seti üzerinde değişken veya soru ilave edilmesi veya çıkartılması gibi değişikliklerin yapılması hususlarının önemliliği haiz olup olmadıkları da ilgili derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilir ve önemli görülmeleri halinde Kuruma bildirilir.
 7. Önemli olup olmamasına bakılmaksızın bir derecelendirme metodolojisinde meydana gelen değişikliklerin ve varsa analizlerin detaylı ve sistematik olarak kayıt altına alınması ve yönetim kurulu karar defterine işlenmesi şarttır.
 8. SAHA, kullandığı metodolojileri asgari olarak yılda bir kez ekonomik durgunluk, sektördeki durgunluk, piyasa risk faktörlerindeki değişimler, likidite sıkışıklıkları vb. açılardan muhtelif stres testlerine ve senaryo analizlerine tabi tutar ve söz konusu test ve analizlerin derecelendirme notlarına etkisini gösteren sonuçları kalite güvence sistemi kapsamında denetime hazır bulundurur.

C) SAHA Derecelendirme Usul ve Esasları

 1. Derecelendirme uzmanlarının Kuruma bildirilen ve kamuoyuna açıklanan derecelendirme metodolojilerine veya bilgi paylaşımı sözleşmesine uygun olarak bilgi toplamalarını ve bu bilgileri önyargısız analiz etmelerini sağlayacak yazılı süreçler belirlenmiştir.
 2. Müşterinin ve derecelendirme faaliyetinin niteliğine göre, müşteri ile derecelendirme ücretine ilişkin yapılan görüşmelere katılanlar dışından seçilecek gerekli sayıda ve yeterlilikte derecelendirme uzmanı tahsis edilmektedir.
 3. Kredi derecelendirmesinde, bağımsız denetim kuruluşlarınca veya 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygunluğu onaylanmış finansal tablolar esas alınır.
 4. Derecelendirmenin BDDK’nın ilgili Yönetmelik hükümlerine ve SAHA tarafından uygulanacağı açıklanan derecelendirme metodolojilerine uygun yapıldığını kanıtlayacak çalışma kâğıtları hazırlanır, bunlar ile derecelendirme görüşünü destekleyecek diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıt düzeni oluşturulur.
 5. Bir müşterinin hangi ana ve/veya alt varlık kategorisine dahil olduğunun, dolayısıyla derecelendirme notunun belirlenmesinde hangi metodolojinin kullanılacağının ve derecelendirme uzmanları tarafından hazırlanan çalışma kâğıtları, ekleri ve bunlara ilişkin görüşler esas alınarak müşteriye verilecek nihai derecelendirme notunun SAHA  tarafından oluşturulmuş derecelendirme komitesince belirlenmesi zorunludur.
 6. Derecelendirme faaliyetlerinin sonuçları ve derecelendirme notları, asgari yılda bir kez olmak üzere, derecelendirme sözleşmesinde kararlaştırılacak periyotlarda veya müşterinin kredi değerliliğini veya verilen derecelendirmeye esas oluşturan bilgileri etkileyecek makro ekonomik veya müşteriye ilişkin finansal ya da finansal olmayan koşullarda önemli bir değişiklik olması gibi durumlarda, gelişmeler sürekli takip edilmek suretiyle güncellenir, gerektiğinde derecelendirme notu değişikliği yapılır ve bu durumda, yeni derecelendirme notu ile birlikte bir önceki derecelendirme notunun değiştirilme gerekçesi risk merkezine bildirilir, söz konusu not daha önce kamuya açıklanmış bir not ise yeni derecelendirme notu ile birlikte bir önceki derecelendirme notunun değiştirilme gerekçesi ayrıca kamuya açıklanır.
 7. Bir müşteri hakkında talep edilmemiş derecelendirme notu verilmesinde, BDDK Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak son iki hesap dönemi içerisinde talep edilmiş derecelendirme yapılmış olması ve verilecek derecelendirme notlarının en fazla altı aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilerek gerekçesi ile birlikte Risk Merkezine bildirilmesi esastır. Bir müşteriye talep edilmemiş derecelendirme notu, bu müşteri için talep edilmiş derecelendirmenin yapılmasından sonraki iki hesap dönemi içerisinde bir defaya mahsus olarak verilebilir.
 8. Bir müşteriye verilecek talep edilmemiş derecelendirme notunun, bankaların sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında dikkate alınabilmesi için bu derecelendirme notunun belirlenmesinde ilgili müşteriye talep edilmiş derecelendirme notu verebilecek kadar detaylı analizler yapılmış olması esastır.
 9. Bankalar hakkında talep edilmemiş derecelendirme notu verilemez.

D) Raporlama Biçimi

SAHA müşterilerine verdiği derecelendirme notlarını bir rapor halinde ilgili müşteriye sunar. Bu raporun hazırlanma tarihi derecelendirme notlarının müşteriye verildiği tarih olarak kabul edilir. Bir derecelendirme raporunda asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilir;

 1. Derecelendirilen müşterinin ticaret unvanı, merkezinin adresi ve iletişim bilgileri,
 2. Derecelendirme faaliyetinin gerçekleştirildiği zaman aralığı,
 3. Derecelendirme faaliyeti sırasında varsa esas alınan finansal tabloların tarihleri,
 4. Müşteriye verilen derecelendirme notlarını ve dolayısıyla müşterinin kredi değerliliğinin etkileyen müşteriye özgü faktörler, esas alınan finansal veriler ve müşterinin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin özet değerlendirmeler,
 5. Müşteriye verilen derecelendirme notları, geçerlilik süreleri ve rapor tarihi,
 6. Derecelendirme faaliyetini yürüten derecelendirme uzmanı veya uzmanları ile nihai derecelendirme notunu belirleyen derecelendirme komitesi üyelerinin ad, soyad, unvan, imza ve iletişim bilgileri,
 7. Derecelendirme kuruluşunun ticari unvanı, merkezinin adresi ve iletişim bilgileri,
 8. Kurulca istenmesi durumunda diğer bilgiler.

SAHA’nın kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki ilkelere uygun davranırlar:

 1. Objektiflik: Müşterilerin derecelendirilmesinde kullanılan değerlendirme metodolojilerinin geçmiş derecelendirme tecrübesine dayalı çeşitli doğrulama testleri ile onaylanmış olması gerekir. Doğrulama testlerinin ve metodolojinin değerlendirilmesinin sürekli gözden geçirilmesi ve metodolojilerin finansal koşullardaki değişikliklere duyarlı olmasının sağlanması gerekir. Doğrulama testleri asgari olarak yılda bir yapılır. Derecelendirme metodolojisinin, bir müşterinin veya aynı varlık kategorisinde yer alan ve benzer riskler taşıyan iki müşterinin, farklı derecelendirme komiteleri veya derecelendirme uzmanları tarafından benzer derecelendirme notu ile derecelendirilmesi sonucunu verecek şekilde tutarlı olması gerekir.
 2. Bağımsızlık/tarafsızlık: Bir derecelendirme kuruluşunun derecelendirmelerinin ekonomik baskılar dahil olmak üzere her türlü baskıdan uzak bir şekilde yapılması şarttır. Derecelendirme sürecinin, yetkili derecelendirme kuruluşunun ortaklık yapısı ve/veya yönetim kurulundaki muhtemel çıkar çatışmalarından etkilenmeyecek ölçüde bağımsız olması gerekir.
 3. Uluslararası erişilebilirlik/şeffaflık: Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin, yetkili derecelendirme kuruluşunun müşterilerine verdiği tüm derecelendirme notlarına ve derece verilirken dikkate alınan önemli hususlara derecelendirme kuruluşunun internet sitesi üzerinden  ücretsiz olarak ulaşması sağlanır. Derecelendirme kuruluşunun verdiği nota ilişkin değerlendirmesinde kullandığı genel prosedürlere, metodolojiye ve temel varsayımlara da ücretsiz bir şekilde erişilebilir olunması gerekir.
 4. Açıklama yükümlülüğü: BDDK Yönetmeliğinde kamuya açıklanması öngörülen bilgi ve belgeler ile gene Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgiler kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde hazırlanarak kamuoyuna açıklanmalıdır.
 5. Kaynak yeterliliği: Yetkili derecelendirme kuruluşu yüksek kalitede değerlendirme yapabilmek için gerekli tüm kaynaklara sahip olmalıdır. Derecelendirmenin daha etkin ve güvenilir olması için, derecelendirilen müşteri ile süreklilik arz eden bir ilişki içinde olunmalıdır.
 6. Piyasada kabul görme/itibar: Derecelendirme kuruluşunun piyasada tercih edilir olması ve gizli bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen kalite güvencesi sistemlerine sahip olması gerekir. Üçüncü kişi ve kurumlar tarafından yetkili derecelendirme kuruluşunun derecelendirmelerine itimat gösteriliyor olması ve derecelendirme kuruluşunun verdiği notların üçüncü taraflarca kullanılması gerekir.

Yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, derecelendirme kuruluşuna Kurulca verilen yetkiler kapsamında icra ettikleri veya edecekleri derecelendirme faaliyetlerinin sonucu ile ilgili olarak müşterilerine herhangi bir taahhütte bulunamazlar.

Yetkili derecelendirme kuruluşları, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ile derecelendirme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı derecelendirme faaliyetlerini kabul edemezler.

Yetkili derecelendirme kuruluşlarının görevlendirdiği derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, derecelendirme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve derecelendirme notunun verilmesi safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Bu kişilerin göstereceği özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir derecelendirme komitesi üyesi ya da derecelendirme uzmanının aynı koşullar altında ayrıntılara ve bulgulara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.

E) Kalite Güvencesi Sisteminin Gözden Geçirilmesi

Kalite güvencesi sisteminin gözden geçirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyum düzeyi dikkate alınır;

Görev dağılımı

Derecelendirme çalışması gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip olan derecelendirme uzmanı tarafından gerçekleştirilir ve bu çalışmanın sonuçları esas alınarak derecelendirme komitesi tarafından derecelendirme notu verilir.

Yönlendirme

Derecelendirme faaliyetinin istenen kalitede olabilmesini ve derecelendirme sonunda tam ve doğru bir görüş bildirilebilmesini teminen, yapılan iş her seviyede gözden geçirilir ve derecelendirme uzmanları görevleri konusunda yönlendirilir.

Görüş alma

Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalma koşuluyla gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden görüş alınabilir.

Görev kabulü ve devamlılık

Yeni görev kabulü için veya gelecek dönemlerde derecelendirme faaliyetine devam edilebilmesi için değerlendirme yapılır, yapılan değerlendirmede müşterinin durumunun özellikle bağımsızlık ilkelerine uygunluğu ve verilecek hizmet kapsam ve boyutu yönünden değerlendirilir.

Geriye dönük testlerin yapılması

Derecelendirme faaliyetlerindeki sistematik derecelendirme hatalarının geriye dönük testler yolu ile ortaya çıkarılmasına ve düzeltilmesine dair süreçler tesis edilmiştir.

Derecelendirme notlarının takibi

Derecelendirme notları yılda en az bir defa ve her halükarda önemli değişikliklerin olduğu durumlarda gözden geçirilir ve yapılan gözden geçirmenin nasıl yürütüldüğü hakkında detaylı bir özet hazırlanır.

İzleme

Kalite güvencesi yöntemlerinin yeterliliği ve işlevselliği izlenir.

20 Kasım 2020 tarihinde hazırlanan bu yönetmelik SAHA Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.