Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

İç Denetim

İç Denetim

İç Denetimin Tanımı:

Md. 1) İç denetim, Şirket faaliyetlerinin; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından ortaya konulmuş strateji ve politikalara, uygulama talimatlarına, yasal ve yönetsel mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini saptamak üzere, iç denetim örgütü tarafından yerine getirilen; izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları bütünüdür.

İç Denetimin Amacı:

Md. 2) İç denetim faaliyetinin amacı;

 1. Genel kurul ve Yönetim Kurulu strateji, politika ve kararlarına, uygulama talimatlarına, yasal ve yönetsel  emredici kurallara aykırı hususların saptanması,
 2. Hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin sağlanması,
 3. Bilgi güvenliğinin; gerekli bilgiye gereken zamanda erişimi sınırlamaksızın  sağlanması,
 4. Hiyerarşik yapıda ortaya çıkan ve Şirketin operasyon yeteneğini olumsuz etkileyen hususların ortaya konulmasıdır.

İç Denetim Örgütü:

Md. 3) İç denetim örgütü; Yönetim Kurulu Başkanına bağlı yeteri kadar iç denetçiden oluşur.  İç denetçi ya da denetçiler, Şirketin ortağı ya da personelidir.  İç denetçi, derecelendirme faaliyetine katılmaz.  İç denetçinin birden çok olduğu durumda bunlar arasındaki ilişkiler Yönetim  kurulunca ayrıca düzenlenir.

İç Denetimin Kapsamı:

Md. 4) İç denetim esas olarak aşağıdaki alanları kapsar:

 1. Şirketin kurumsal yapısı ile ilgili iç denetim,
 2. Bütçe, muhasebe ve mali mevzuata uygunluk iç denetimi,
 3. Gizlilik iç denetimi.

Yönetim Kurulunca gereksinim duyulması halinde, yukarıdakiler dışında başka alanlarda da denetim yapılması  mümkündür.

İç Denetimin İlkeleri:

Md. 5) Denetimde süreklilik esastır.  Denetçi ya da denetçiler, gözlemleri sonucunda  gerek duyduklarında hemen aktif denetime geçerler.  Bunun dışındaki periyodik denetimler ve raporlamalar, 3 ayda bir yapılır.

İç denetçi ya da denetçiler, çalışmalarında bağımsız hareket ederler.

Denetçi ya da denetçiler Yönetim Kurulu Başkanına rapor verirler. Raporlar Yönetim kurulunda görüşülür.  Raporlardaki önerilerin yerine getirilmesi, rapor içeriklerinin personele ne kadar ve şekilde açıklanacağı gibi hususlar, Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Denetim Yöntemi:

Md. 6) İç denetim, aşağıda açıklanan yöntem doğrultusunda gerçekleştirilir:

 1. Kurumsal Yapı İç Denetimi:

  Bu iç denetimde, denetlenecek konular genel olarak şunlardır:

  1. Genel hukuk düzenine, ilgili yasal düzenlemelere uyum,
  2. Şirketin esas sözleşmesine uyum,
  3. Genel Kurul kararlarına uyum,
  4. Yönetim Kurulu kararlarına uyum,
  5. Şirketin Yönetim İlkelerine uyum.
 2. Bütçe, Muhasebe ve Mali Mevzuata Uygunluk İç Denetimi:

  Bu başlıkta denetlenecek konular genel olarak şunlardır:

  1. İşlemlerin ve kayıtların genel muhasebe ilkelerine uygunluğu,
  2. Gerçekleşen mali durumun bütçe (iş programı) ile karşılaştırılması, sapmaların nedenlerinin belirlenmesi,
  3. Mali yükümlülüklerin zamanında ve gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediği,
  4. Sabit kıymet ve diğer varlıkların sigorta uygunluğu,
 3. Gizlilik İç Denetimi:

  Bu başlıkta denetlenecek konular genel olarak şunlardır:

  1. Yasal ve yönetsel düzenlemelere uyum,
  2. Genel olarak iş dünyası etik değerlerine uyum,
  3. Müşteri sözleşmelerindeki gizlilik hükümlerine uyum,
  4. Hiyerarşik gizlilik yetkisi ile ilgili Şirket düzenlemelerine uyum,

Yürütme:

Md. 7) Bu yönetmelik, SAHA A.Ş. Yönetim kurulu tarafından yürütülür.